Regulamin spływu zorganizowanego

Aktualizacja 24.02.2022 – P.T.Kajakiem.pl nie organizuje spływów zorganizowanych, poniższy tekst jest archiwalny i był ważny do 30.09.2020

 1. Wszelkie decyzje w trakcie spływu podejmowane są przez instruktora/komandora spływu, a Podróżni mają obowiązek bezwzględnie się im podporządkować.
 2. Rolą instruktora jest przede wszystkim nadzorowanie jego prawidłowego przebiegu oraz pomoc w przypadku problemów, które pojawią się w trakcie spływu  – do jego obowiązków nie należy m.in. przenoszenie sprzętu w imieniu Podróżnego, pływanie wspólnym kajakiem z podróżnym, który tego zażąda, rozkładanie namiotów itp.
 3. Decydując się na udział w spływie Podróżny oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia udział w Imprezie.
 4. Osoby nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w Imprezie. Podczas przebywania na wodzie i przed zejściem na wodę obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 5. Instruktorzy mają prawo nie dopuścić lub wykluczyć ze spływu osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub łamiącą niniejszy Regulamin w inny sposób.
 6. Podróżni mają obowiązek założyć kamizelki asekuracyjne przed zejściem na wodę, w szczególności dotyczy to osób nieumiejących pływać lub pływających słabo.
 7. Podróżni zobowiązani są dbać o powierzony sprzęt, użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktorów prowadzących spływ. Podróżny odpowiada za szkody w sprzęcie wyrządzone w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Podróżny odpowiada także za szkody wyrządzone na mieniu innych Podróżnych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 8. Po skończonym spływie, każdy z Podróżnych zobowiązany jest do wyczyszczenia kajaka (wybranie wody gąbką, oczyszczenie kajaka z liści i ewentualnych śmieci) i oddania sprzętu w stanie niezmienionym.
 9. Zabrania się wywoływania sytuacji, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu. Podróżny ma obowiązek udzielić pomocy w razie potrzeby innym osobom uczestniczącym w spływie.
 10. Obowiązuje zakaz zanieczyszczania trasy spływu i miejsc biwakowania.
 11. W stosunku do Uczestników innych spływów oraz ludności miejscowej, Podróżny jest zobowiązany do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.
 12. Kajakiem.pl, ze względu na bezpieczeństwo Podróżnych, ma prawo odwołać poszczególne etapy spływu, zmienić je bądź skrócić ze względu na warunki pogodowe.
 13. Prognozy pogody nie stanowią podstawy do rezygnacji przez Podróżnego z Imprezy – ewentualne decyzje w zakresie odwołania spływu z powodu warunków pogodowych należy do Kajakiem.pl.
 14. Kajakiem.pl stanowczo odradza zabierania na spływ wartościowych przedmiotów (biżuterii, sprzętu elektronicznego itp.).
 15. Kajakiem.pl nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie i zgubienie przedmiotów i odzieży, które Podróżny zdecyduje się zabrać ze sobą na spływ.
Fundusze UE