Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.KAJAKIEM.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje:
  1. Serwis – Serwis Kajakiem.pl dostępny pod adresem www.kajakiem.pl,
  2. Kajakiem.pl – Anita Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ANITA GÓRECKA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE „KAJAKIEM.PL” z zakładem głównym pod adresem: ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 lutego 2005 r., NIP: 5741899723, REGON: 356909111,
  3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kajakiem.pl,
  4. Dowód zapłaty – faktura lub inny dowód zapłaty ceny za Usługę,
  5. Formularz rezerwacji – dostępny w Serwisie formularz, umożliwiający Klientowi zarezerwowanie Usługi,
  6. Usługa –usługa świadczona przez Kajakiem.pl, którą można zarezerwować za pośrednictwem Serwisu,
  7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kajakiem.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacji, w tym marketingowych i handlowych, związanych z Serwisem,
  8. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kajakiem.pl, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123),
  10. Umowa – umowa o świadczenie Usług przez Kajakiem.pl,
  11. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą poprzez dokonanie rezerwacji Usługi,
 2. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.kajakiem.pl prowadzony jest przez Kajakiem.pl.
 3. Niniejszy Regulamin stosuje się do Rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu i Umów zawartych w ich wyniku.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Kajakiem.pl polegają na umożliwieniu:
  1. dokonania Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji,
  2. otrzymywania Newslettera,
  3. korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 6. Przed wypełnieniem Formularza rezerwacji, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności i Regulaminu rezerwowanej Usługi oraz o ich akceptację.
 7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (linki w opisach, oprogramowanie złośliwe, w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie przez Kajakiem.pl, w szczególności opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Kajakiem.pl za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientem Umowę na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 134). Zgodnie z art. 38 pkt 12 tej ustawy przepisu dotyczącego odstąpienia od umowy nie stosuje się do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z czym Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł taką Umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Korzystanie z Serwisu dla Klientów jest całkowicie dobrowolne.
 2. Kajakiem.pl dokłada należytej staranności przy realizacji Rezerwacji oraz Umów.
 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Klienta jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji.
 4. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, czynności w ich imieniu mogą dokonywać ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 5. Zarówno każdy Klient, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu zarówno przed, jak i po zalogowaniu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 6. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu, Klientowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

§3. WARUNKI I SPOSÓB REZERWACJI

 1. Kajakiem.pl świadczy Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Podstawową funkcją Serwisu jest umożliwienie Klientom wyszukania oraz Rezerwacji Usług. Za pomocą Serwisu można też nawiązać kontakt w celu uzyskania szerszej informacji o świadczonych przez Kajakiem.pl Usługach oraz warunków skorzystania z ofert zamieszczonych w Serwisie.
 3. Klient dokonuje wyszukania Usługi poprzez wybór interesującej go oferty zamieszczonej w Serwisie. Za pomocą Serwisu można dokonać Rezerwacji następujących Usług:
  1. jednodniowych spływów kajakowych,
  2. wypożyczenia kajaków.
 4. Szczegółowe zasady poszczególnych spływów, terminy ich organizacji, trasy i kategorie osób, dla których są przeznaczone Usługi, wskazane są w opisach poszczególnych Usług dostępnych w Serwisie.
 5. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem Formularzy rezerwacji dostępnych w Serwisie.
 6. Rezerwacje można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 7. Potwierdzenie akceptacji Rezerwacji zostanie przesłane Klientowi przez Kajakiem.pl w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji Usług zarezerwowanych w dni wolne od pracy lub w dni poprzedzające dni wolne od pracy po godzinie 17, nastąpi w ciągu 24 godzin od następującego po nich dnia roboczego. Kajakiem.pl zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania Rezerwacji, które:
  1. dotyczą Usług, które zostały już w całości wykupione,
  2. zawierają informacje niezgodne z zasadami wskazanymi w Regulaminie i w Regulaminach poszczególnych Usług.
 8. Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku, o którym mowa w §4 ust. 6, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Jeśli dana Usługa nie wymaga uiszczenia zadatku, Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-mailowego potwierdzenia akceptacji Rezerwacji.
 9. Umowa może być zmieniana przez Strony w formie mailowej lub pisemnej. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Stron.
 10. Kajakiem.pl zastrzega sobie prawo do anulowania Rezerwacji, jeśli Klient nie uiści zadatku w terminie wskazanym w wiadomości, o której mowa w ust. 7.
 11. Przed dokonaniem Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania z Regulaminami poszczególnych Usług wszystkich osób, które będą korzystały z Usługi świadczonej przez Kajakiem.pl.
 12. Kajakiem.pl może świadczyć na rzecz Klienta także inne usługi, w zakresie których ustalenia dokonywane są indywidualnie.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Ceny Usług podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, jak również zawierają wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.
 2. O cenie rezerwowanej Usługi Klient informowany jest każdorazowo przed zatwierdzeniem Rezerwacji. W przypadku Usługi wypożyczenia kajaków, cena wskazywana jest jednostkowo za wypożyczony kajak i ilość dni w postaci cennika; ostateczna cena po obliczeniu dodatkowych opłat za transport i ewentualny dodatkowy sprzęt przekazywana jest Klientowi w akceptacji Rezerwacji.
 3. Po uiszczeniu przez Klienta całości kwoty stanowiącej cenę Usługi gotówką, Kajakiem.pl przekazuje mu Dowód zapłaty. W przypadku wcześniejszej zapłaty zadatku na rachunek bankowy Kajakiem.pl, Dowód zapłaty obejmuje wyłącznie część uiszczoną gotówką, co nie wyklucza żądania przez Klienta wystawienia faktury na całą kwotę.
 4. O żądaniu wystawienia faktury Klient powinien poinformować Kajakiem.pl przed dokonaniem zakupu i przed zapłatą, jednocześnie podając dane identyfikacyjne potrzebne do faktury, w innym przypadku nie ma możliwości wystawienia faktury na firmę zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Klient niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w celu realizacji Umowy upoważnia Kajakiem.pl do przesłania faktury w formie elektronicznej.
 5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zarezerwowaną Usługę:
  1. płatność przelewem na numer konta 29 1140 2004 0000 3702 8340 3816,
  2. płatność gotówką na miejscu.
 6. W przypadku niektórych Usług Kajakiem.pl może żądać uiszczenia przez Klienta zadatku, którego kwota jest wskazywana w e-mailu będącym akceptacją Rezerwacji. Zadatek może zostać uiszczony wyłącznie w sposób, o którym mowa w ust. 5 lit. a powyżej, chyba, że Kajakiem.pl wyrazi zgodę na jej uiszczenie wraz z pozostałą częścią ceny bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 7. W przypadku rezygnacji z Usługi wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku wyboru jako sposobu płatności pozostałej części należnej ceny Usługi sposobu, o którym mowa w ust. 5 lit. a niniejszego paragrafu, realizacja Umowy jest możliwa wyłącznie pod warunkiem zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Kajakiem.pl przed rozpoczęciem świadczenia Usług – zaleca się wykonanie przelewu nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

§5. ZASADY REALIZACJI UMÓW I REKLAMACJI

 1. W przypadku stwierdzenia, że Usługa nie została wykonana prawidłowo, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Kajakiem.pl zaleca zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących świadczonej Usługi bezpośrednio przed, w trakcie lub po jej wykonaniu.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Usługi oraz żądanie Klienta.
 4. Do reklamacji należy załączyć Dowód zakupu.
 5. Reklamacje należy kierować na adres Kajakiem.pl (ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów) lub mailowo na adres: biuro@kajakiem.pl.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kajakiem.pl zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Kajakiem.pl zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 30 dni. Brak odpowiedzi ze strony Kajakiem.pl po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Odpowiedzialność Kajakiem.pl z tytułu rękojmi wobec Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kajakiem.pl jest Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób, w imieniu i na rzecz których Umowa została zawarta.
 2. Kajakiem.pl jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Kajakiem.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Kajakiem.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Kajakiem.pl lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania przeciwko podmiotom dopuszczającym się takiego procederu.

§8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Kajakiem.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów i osób, w imieniu których zawarli Umowę, sprzeczne z Regulaminem, Regulaminami poszczególnych Usług i obowiązującym prawem oraz za niedopełnienie przez Klientów obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 2. Kajakiem.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych i informacji.
 1. Kajakiem.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klientów i osoby, w imieniu których zawarli Umowę, które wynikły wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kajakiem.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Kajakiem.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Kajakiem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Kajakiem.pl, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny.
 4. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Kajakiem.pl, jest Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce, wiih.kielce@pro.onet.pl). Klient będący konsumentem może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy według zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 07.03.2023 roku.

 

Regulamin serwisu internetowego www.kajakiem.pl ważny od 07.03.2023- aktualny pdf

Regulamin serwisu internetowego www.kajakiem.pl ważny do 06.03.2023- pdf

Regulamin serwisu internetowego www.kajakiem.pl ważny do 03.03.2022- pdf

Regulamin serwisu internetowego www.kajakiem.pl obowiązujący do 27.02.2020 – pdf

Fundusze UE