Fundusze UE

 

 

Operacja „Zakup sprzętu potrzebnego do rozwoju działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego” realizowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji: „Rozwój działalności wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego poprzez zakup sprzętu umożliwiającego podniesienie standardu usług i utworzenie miejsca pracy”

Opis: Operacja polega na zakupie sprzętu, który będzie wykorzystany do obsługi spływów kajakowych na obszarze Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania, co zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców w zakresie turystyki i rekreacji, pozwoli na rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia. Jednocześnie operacja pozwoli na realizację celów LSR: Celu ogólnego 1 Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa, Celu szczegółowego 1.2 Rozwój przedsiębiorczości w otoczeniu sektora rybackiego i Przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej. Zakup sprzętu umożliwi rozwój działalności Wnioskodawcy oraz utworzenie miejsca pracy.

Wsparcie finansowe w ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Całkowity koszt realizacji operacji: 290214,00 zł

Dofinansowanie: 100000,00 zł

w tym współfinansowanie ze środków  Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 85000,00 zł

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

Zapytanie ofertowe nr 3/2020

 

Fundusze UE